Foro de programación ABAP

Código abierto => Reports => Mensaje iniciado por: Enrique.Borroni en 03 de Noviembre de 2007, 10:51:18 am

Título: Obtener Registro de Condiciones de Pedidos de Compra
Publicado por: Enrique.Borroni en 03 de Noviembre de 2007, 10:51:18 am
REPORT Y_CONDICIONES_PO.


select * from ekko.
       select * from konv where knumv = ekko-knumv
           "Get all the condition records for the purchase order
       endselect.
endselect.

* Get the info record conditions record
* First declare the record structure for the key
data: begin of int_konp,
             txt1(5),
             lifnr(5),
             matnr(18),
             txt2(4),
             txt3(1),
        end of int_konp.

clear: konh, konp, int_konp.

* data for the record key konh-vakey
int_konp-txt1    = '00000'.
int_konp-lifnr    = ekko-lifnr+5(5).
int_konp-matnr = ekpo-matnr(18).
int_konp-txt2    = 'ALL'.
int_konp-werks = ekpo-werks.
int_konp-txt3    = '0'.

select * from konh where      kschl = 'PB00'            "Conditions (Header)
                                     and datab => p_datum.       "valid from date

      if konh-vakey = int_konp.                                  "Conditions (Item)
             select single * from konp where knumh = konh-knumh.
             continue.
      endif.

endselect.